Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Idei de afaceri de succes şi dezvoltarea
antreprenoriatului în regiunile
Bucureşti-IlfoV şi Sud-Vest Oltenia

Criterii de Eligibilitate

Reguli de eligibilitate grup ţintă

Pot depune dosare de finanţare şi sunt considerate eligibile pentru a participa la concursul de idei de afaceri persoanele fizice care:

  • Au domiciliul/reşedinţa în regiunile de implementare, respectiv în judeţele: Ilfov, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Municipiului Bucureşti. Dovada apartenenţei la grupul ţintă eligibil se face prin furnizarea unei copii a actului de identitate.
  • Doresc să îşi înfiinţeze o societate comercială pentru desfăşurarea unei activităţi economice (să iniţieze o activitate independentă)
  • Sunt absolventi cel puţin de învaţământ secundar (diploma de bacalaureat) şi au 18 ani împliniţi.
  • Nu au mai beneficiat de finanţare în cadrul acestui program.
  • Completează şi depun la sediul OTP Consulting România, în termenele şi condiţiile stabilite prin prezenta procedura, dosarul complet al cererii de finanţare.
  • Sunt de acord cu furnizarea şi prelucrarea datelor lor personale în scopul gestionării schemei de minimis, a implementării proiectului şi a îndeplinirii obligaţiilor de raportare a Administratorului schemei, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  • În scopul evitării conflictului de interese, nu pot deveni beneficiari persoanele care se află în grad de rudenie I-IV sau grad de afinitate I-IV cu oricare dintre membrii echipei de proiect din partea Administratorului acestei scheme sau a Partenerului acestuia.

IMPORTANT: Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana fizică, ci firma nou-înfiinţată de persoana fizică a cărui cerere de finanţare va fi selectată în urma procesului de evaluare şi selecţie.

Întreprinderile care primesc ajutor trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii şi înainte de primirea tranşelor de finanţare vor trebui să depună o declaraţie în acest sens:

(1) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

(2) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

(3) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;

(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

(5) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

(9) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

 

ATENŢIE: Beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul acestui proiect nu pot beneficia de aceaşi tip de ajutor asigurat de un alt Administrator de schemă de minimis în cadrul unui alt proiect finanţat prin aceaşi linie de finanţare a POS DRU.

 

Alte criterii de eligibilitate

Proiectul propus spre finanţare trebuie să prevadă angajarea a minim 2 lucrători (tânăr absolvent al unei instituţii de invaţământ secundar sau terţiar până în 2014 inclusiv) pe o durată de minim 6 luni după finalizarea proiectului.

Firmele nou înfiinţate nu trebuie să fie lichidate / vândute de respectivii solicitanţi mai devreme de 3 ani de la finalizarea proiectului.

 

Domenii de activitate eligibile pentru firmele nou-înfiinţate

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi nou înfiinţate de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 25 de ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile identificate de Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, respectiv: turism şi ecoturism; textile şi pielărie; lemn şi mobilă; industrii creative; industria auto şi componente; tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; sănătate şi produse farmaceutice; energie şi management de mediu; bioeconomie (silvicultura, agricultură - Atenţie! Nu se vor acorda ajutoare în domeniul agriculturii pentru producţia primară de produse agricole), biofarmaceutică şi biotehnologii; procesarea alimentelor şi a băuturilor.


Articole Recente

Etichete personalizate, cadouri pictate sau aplicaţii pentru mobil – câteva dintre afacerile unor tineri români, finanţate prin pr
citeste mai mult
Masă rotundă de antreprenoriat feminin, Craiova, 29 octombrie
citeste mai mult
Seminar tematic “Networking pentru Start-up-ul tau”
citeste mai mult
Parteneri